Skip to content

Uchwała Nr IX/77/2015

Rady Gminy Kaliska

z dnia 28 lipca 2015r.

 

w sprawie ustalenia stawek opłat na cmentarzu komunalnym w Kaliskach

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236 j.t.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 13 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r., Nr 118 poz. 687 ze zmianami.)

Rada Gminy Kaliska

uchwala, co następuje:

§1

 

Ustala się następujące opłaty na cmentarzu komunalnym w Kaliskach:

1.

Opłata za nowe miejsce na grób duży na 20 lat

350 zł

2.

Opłata za pozostawienie grobu dużego istniejącego na dalsze 20 lat

350 zł

3.

Opłata za nowe miejsce na urnę na 20 lat

350 zł

4.

Opłata za pozostawienie miejsca na urnę istniejącego na dalsze 20 lat

350 zł

5.

Opłata za miejsce na grób mały na 20 lat

180 zł

6.

Opłata za pozostawienie grobu małego istniejącego na dalsze 20 lat

180 zł

7.

Opłata za wykopanie grobu dużego:

 
 

- od dnia 15.03 do 31.10

270 zł

 

- od dnia 01.11 do 14.03

330 zł

8.

Opłata za wykopanie grobu małego:

 
 

- od dnia 15.03 do 31.10

140 zł

 

- od dnia 01.11 do 14.03

180 zł

9.

Opłata za wykopanie grobu głębinowego:

 
 

- od dnia 15.03 do 31.10

330 zł

 

- od dnia 01.11 do 14.03

410 zł

10.

Opłata za wykopanie grobu na urnę

180 zł

11.

Opłata eksploatacyjna, jednorazowa pobierana przy pochówku na cele związane z utrzymaniem cmentarza

500 zł

 

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr  XXIII/178/2012 z dnia 23.10.2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat na cmentarzu komunalnym w Kaliskach.

 

§ 4

 

  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie jej treści na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Kaliskach.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2015 r.