Skip to content

Udogodnienia na Cmentarzu Komunalnym

 

W ostatnim czasie wprowadziliśmy dla odwiedzających nasz cmentarz udogodnienia w postaci stojaków na konewki, które możecie Państwo  wypożyczać wkładając monętę o wartość 1 zł, 2 zł, 1 euro. 

Dodatkowo do Państwa dyspozycji oddaliśmy do użytku stojak na narzędzia, które mogą Państwo wypożyczyć zupełnie za darmo. Prosimy tylko o ich odkładanie w te same miejsca. 

Zdjęcia udogodnień 

UWAGA! WPROWADZONO ZMIANY W UCHWAŁE W SPRAWIE USTALENIA OPŁAT NA CMENTARZU KOMUNALNYM.


Zgodnier z Uchwałą Rady Gminy Kaliska nr XIX/155/2016 z dnia 27.04.2016 roku nastąpiły zmiana uchwały w sprawie ustalenia opłat na cmentarzu komunalnym. Wprowadzone zostały zmiany regulujące nazewnictwo wykupionych miejsc cmentarnych i nie skutkują podwyższeniem stawki opłat za miejsca pochówku. 

 

Treść uchwały poniżej:

 

Uchwała Nr XIX/155/2016

Rady Gminy Kaliska

z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

w sprawie ustalenia stawek opłat na cmentarzu komunalnym w Kaliskach

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236 j.t.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 13 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r., Nr 118 poz. 687 ze zmianami.)

Rada Gminy Kaliska

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się następujące opłaty na cmentarzu komunalnym w Kaliskach:     

1. Opłata za nowe miejsce na grób pojedynczy na 20 lat                                        - 350 zł

2. Opłata za pozostawienie grobu pojedynczego istniejącego na dalsze 20 lat       - 350 zł

4. Opłata za nowe miejsce na grób pojedynczy dziecięcy na 20 lat                         - 180 zł

5. Opłata za pozostawienie grobu pojedynczego dziecięcego na dalsze 20 lat       - 180 zł

6. Opłata za nowe miejsce pojedyncze w którym składa się urnę na 20 lat             - 350 zł

7. Opłata za pozostawienie miejsca pojedynczego w którym składa się urnę

    na dalsze 20 lat                                                                                                     - 350 zł

8. Opłata za nowe miejsca na grób ziemny rodzinny na 20 lat                                - 700 zł

9. Opłata za pozostawienie grobu rodzinnego ziemnego na dalsze 20 lat               - 700 zł

10. Opłata za nowe miejsca na grób rodzinny murowany na 20 lat                         - 700 zł

11. Opłata za pozostawienie grobu rodzinnego murowanego na dalsze 20 lat        - 700 zł

12. Opłata za wykopanie grobu pojedynczego:

    - od dnia 15.03 do 31.10                                                                                      - 270 zł

    - od dnia 01.11 do 14.03                                                                                      - 330 zł

13. Opłata za wykopanie grobu pojedynczego dziecięcego:

    - od dnia 15.03 do 31.10                                                                                      - 140 zł

    - od dnia 01.11 do 14.03                                                                                      - 180 zł

14. Opłata za wykopanie grobu głębinowego:

    - od dnia 15.03 do 31.10                                                                                     - 330 zł

    - od dnia 01.11 do 14.03                                                                                     - 410 zł

15. Opłata za wykopanie grobu na urnę                                                                   - 180 zł

16. Opłata eksploatacyjna pobierana przy każdym pochówku

    na cele związane z utrzymaniem cmentarza                                                         - 500 zł

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr  IX/77/2015 z dnia 28.07.2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat na cmentarzu komunalnym w Kaliskach.

 

§ 4

 

 

  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie jej treści na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Kaliskach.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2016 r.

 

 

 


 

Poniżej przedstawiamy listę miejsc cmentarnych dla których upłynął termin ważności. Prosimy opiekunów miejsc, lub osoby zainteresowane wykupieniem opieki nad wymienionymi miejscami o zgłoszenie się do pok. nr. 18 w Urzędzie Gminy Kaliska celem załatwienia formalności.

 

ADRES GROBU NAZWISKO IMIĘ DATA POCHOWANIA/ZGONU
I|VI|45 Załoga Antoni 1987-01-19
V|II|4 Kropisz Bronisława 1996-04-26
II|I|25 Cybulska Hinz Maria 1997-01-24
II|V|149 Wysocki Józef 1977-01-05
II|X|291 Lampkowski Bronisław 1993-08-18
II|IX|253 Rezerwacja   ---
II|XI|317 Lubawski Józef 1994-07-31
II|VII|188 Kaszubowska Józefina 1991-07-17
II|XII|351 Grzywacz Weronika 2012-07-03
II|XII|354 Rezerwacja   ---
III|V|35 Bartz Józef 1994-04-06