Skip to content

Regulamin Cmentarza Komunalnego

§ 1

 1. Właœcicielem Cmentarza Komunalnego w Kaliskach, jest Gmina Kaliska.
 2. Zarządcą Cmentarza jest Urząd Gminy w Kaliskach, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
 3. Godziny urzędowania Zarządcy Cmentarza
  - od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

§ 2

 1. Pochówek na terenie Cmentarza Komunalnego może być dokonany za zgodą Zarządcy Cmentarza.
 2. Dochówek do istniejącego grobu może być dokonany za zgodą dysponenta tego grobu oraz Zarządcy Cmentarza.
 3. Rodzaj i typ grobu ustala Zarządca Cmentarza.

§ 3

 1. Cmentarz otwarty jest całodobowo.
 2. Firma wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na Cmentarzu zobowiązana jest do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolicy w należytym stanie.
 3. Wykonywanie jakichkolwiek prac związanych z budową grobowców lub nagrobków może być realizowane za zgodą Zarządcy Cmentarza w dni powszednie w godz. od 7.30 do 15.30. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Zarządca Cmentarza może ustalić inny termin wykonania prac.
 4. Przed wykonaniem prac przez firmy kamieniarskie Zarządca Cmentarza wyznaczy powierzchnię na której dozwolone ustawienie pomnika.
 5. Po zakończeniu prac firma kamieniarska dokona protokolarnego przekazania miejsca cmentarnego upoważnionemu pracownikowi Zarządcy Cmentarza.

§ 4

 1. Na terenie Cmentarza obowiązuje zakaz:
  • zakłócania ciszy i porządki,
  • przebywania dzieci bez opieki,
  • picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeŸwym,
  • wysypywania œmieci poza miejscami wyznaczonymi,
  • wyprowadzania zwierząt,
  • prowadzenia działalnoœci handlowej.
 2. Na terenie Cmentarza zakazuje się bez zezwolenia Zarządcy:
  • prac budowlanych i kamieniarskich,
  • ustawiania, przesuwania i wynoszenia z Cmentarza jego urządzeń,
  • ustawiania ławek i płotów utrudniających komunikację i ruch pieszych,
  • wjazdu pojazdem mechanicznym,
  • sadzenia i usuwania drzew i krzewów,
  • umieszczania reklam.

§ 5

 1. Na Cmentarzu pobiera się opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Opłaty pobierane są w siedzibie Zarządcy Cmentarza przy ul. Nowowiejskiej 2 w Kaliskach najpóŸniej w dniu wykonania usługi cmentarnej (budowy grobowca, pogrzebu, postawieniu pomnika, wjazdu na teren cmentarza itp.)

§ 6

 1. Zarządca Cmentarza ma prawo do kontroli dokumentów uwierzytelniających prowadzenie firmy pogrzebowej oraz zlecenia na organizację pogrzebu.
 2. Zarządca Cmentarza nie ponosi odpowiedzialnoœci cywilno-prawnej za pracowników innych firm prowadzących roboty na cmentarzu.
 3. Zarządca Cmentarza nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży, aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 4. W przypadku naruszenia regulaminu Zarządca Cmentarza ma prawo do występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.